Wat is vennootschapsbelasting?

De tarieven en voorwaarden

Wat is vennootschapsbelasting
businessman-are-analyzing-graph-data-and-use-lapto-PJ7KJ7J

Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

De vennootschapsbelasting (vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, zoals bv’s en nv’s. Voor wie deze belasting precies geldt en wat de tarieven zijn, lees je in dit artikel.

Rechtsvormen voor vennootschapsbelasting

Sommige partijen zijn altijd verplicht om vennootschapsbelasting te betalen over de winst. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Besloten vennootschappen (bv)

 • Naamloze vennootschappen (nv) 

 • Coöperaties

Andere organisaties, zoals verenigingen en stichtingen, hebben een beperkte belastingplicht en moeten alleen in bepaalde situaties vennootschapsbelasting betalen (zie verderop)

Natuurlijke personen, zoals zzp’ers, betalen belasting over de winst door middel van de inkomstenbelasting. Je moet dan ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Wat is de belastbare winst?

Je betaalt vpb over de belastbare winst van je onderneming. Je berekent deze winst door de geldende fiscale wetgeving en fiscale beginselen toe te passen op je winst- en verliesrekening en balans. Anders gezegd: je maakt gebruik van belastingmaatregelingen om de belastbare winst te drukken. De fiscale winst wijkt dus meestal af van de commerciële winst van de onderneming. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze fiscale wetgeving. Een paar voorbeelden van regelingen die invloed hebben op je winst:

 • Afschrijven van goederen

 • Investeringsaftrek, zoals KIA, EIA, MIA en VAMIL

 • Fiscale reserves

 • Kwijtschelding voor vrijstellingswinst

Veel regelingen die gelden voor ondernemers voor de inkomstenbelasting, gelden ook binnen de vennootschapsbelasting. Een paar uitzonderingen daarop zijn zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek.

Lees ook: deze zakelijke giften zijn aftrekbaar

Verliesverrekening vpb

Een interessante manier om minder vennootschapsbelasting te hoeven betalen, is door middel van verliesverrekening vpb. Je kunt namelijk via carry back of carry forward verliezen uit bepaalde jaren verrekenen met de winst in een ander boekjaar. Daardoor druk je de belastbare winst en hoef je uiteindelijk minder vennootschapsbelasting te betalen.

Fiscale coronareserve

Je kunt je winst dus verrekenen met verliezen uit voorgaande jaren, nadat je de aangifte gedaan hebt. Het jaar 2020 was hierop een uitzondering in verband met corona. In dat jaar mocht je het verwachte verlies over 2020 al in 2019 aftrekken, natuurlijk als dat verlies coronagerelateerd was. Je kon zo bij de bepaling van je winst voor de vennootschapsbelasting een fiscale coronareserve inbouwen. Hiermee kon je de winstbelasting uitstellen. De fiscale coronareserve gold voor 2020 en is niet verlengd voor het jaar 2021.

Tarief vennootschapsbelasting 2023

De tarieven voor de vennootschapsbelasting 2023 zijn:

 • 19 procent over de eerste € 200.000 van de winst;

 • 25,8 procent alles boven de € 200.000

Lees meer over de vpb tarieven in 2022 en 2023.

Vennootschapsbelasting berekenen

Hoeveel vennootschapsbelasting moet jij dit jaar betalen? Met onze vpb calculator weet je meteen waar je aan toe bent.

Lees: vpb berekenen

Speciaal vpb tarief: innovatiebox

De overheid stimuleert innovatie door ondernemers. Daarvoor bestaat er de Innovatiebox, een box voor innovatieve bedrijfsactiviteiten. De winst die hieruit voortkomt, heeft een speciaal tarief voor de vennootschapsbelasting: 5% (t/m 2017), 7% (2018 t/m 2020) of 9%(2021, 2022 en 2023).

Aangifte vennootschapsbelasting: wanneer?

Wanneer je aangifte vennootschapsbelasting moet doen is afhankelijk van je boekjaar. Als het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, moet je voor 1 juni van het volgende kalenderjaar je aangifte indienen. Als je een gebroken boekjaar hebt (dat niet synchroon loopt met het kalenderjaar), moet je binnen vijf maanden na het einde van je boekjaar aangifte doen.

Aangifte vpb indienen

Hoe doe je aangifte vennootschapsbelasting? Dat kun je doen door in te loggen via Inloggen voor ondernemers. Vervolgens doe je daar je aangifte vpb. Je kunt ook een administratiesoftware gebruiken voor je aangifte. Het voordeel daarvan is dat je deze aangifte digitaal kunt wijzigen zolang je nog geen definitieve aanslag hebt ontvangen. Natuurlijk kun je ook een financieel expert, zoals een accountant, inhuren om de aangifte voor je te doen.

Organisaties met beperkte belastingplicht

Er zijn ook organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, die alleen in bepaalde situaties vennootschapsbelasting moeten betalen. Zulke organisaties hebben een beperkte belastingplicht. Partijen met zo’n beperkte belastingplicht zijn onder andere:

 • Kerkgenootschappen

 • Culturele instellingen

 • ANBI’s (Algemeen nut beogende instellingen)

 • Sportclubs en organisatoren van sportevenementen

Vrijstelling vennootschapsbelasting

Partijen met een beperkte belastingplicht hebben vrijstelling van de vennootschapsbelasting als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Mocht je twijfelen of jouw organisatie aan deze voorwaarden voldoet, kun je het best contact opnemen met de Belastingdienst. De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Het behartigen van een algemeen maatschappelijk of sociaal belang staat op de voorgrond (bijvoorbeeld amateursport).

 • De vereniging of stichting gebruikt de inkomsten uitsluitend voor het genoemde doel.

 • De vereniging of stichting verkrijgt de inkomsten hoofdzakelijk door de inzet van vrijwilligers.

 • Het streven naar winst is van bijkomende betekenis. De eventuele winst is in het jaar van het evenement niet meer dan 15.000 euro, of in dat jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren samen niet meer dan 75.000 euro. Bij deze berekening moet je weer rekening houden met de kosten van vrijwilligers en andere fictieve kosten.

Voorbeeld: sportevenement

Een vereniging organiseert een sportevenement waarbij het sociaal-maatschappelijk belang op de voorgrond staat. Het evenement wordt georganiseerd door vrijwilligers en de opbrengsten krijgen een sociale besteding. In dit geval is de vereniging waarschijnlijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Meer over vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een veelomvattend onderwerp. Daarom hebben wij een pagina opgezet met allerlei onderwerpen die relevant zijn voor ondernemingen die te maken hebben met vennootschapsbelasting. Er komen regelmatig nieuwe artikelen bij over vpb-gerelateerde onderwerpen. 

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.