Wat is een jaarrekening?

En wat staat er precies in?

04 februari 2020

Iedere onderneming moet elk jaar een jaarrekening naar de Kamer van Koophandel sturen. Het is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Maar wat moet je precies in de jaarrekening zetten?

Eerste Hulp bij Online Boekhouden

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo’n jaarrekening, mede omdat je elk jaar aan de Kamer van Koophandel je jaarrekening moet sturen. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.

Fiscale jaarrekening en bedrijfseconomische jaarrekening

Er zijn twee soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de belastingdienst voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van je onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beter beeld van de situatie van een onderneming. Er wordt geen rekening gehouden met fiscale normen, maar het geeft de werkelijke situatie. Het geeft een beeld van de vermogenssituatie van de onderneming en van de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming.

Het verschil tussen deze twee jaarrekeningen wordt de stille reserve genoemd. Een voorbeeld hiervan is een bedrijfspand dat voor 100.000 euro op de balans staat weergegeven (aanschafwaarde minus afschrijvingen) en dat een economische waarde (marktwaarde) van 300.000 euro vertegenwoordigt. De stille reserve bedraagt 200.000. Deze meerwaarde is overigens bij verkoop belast bij de fiscus.

Wat is een balans?

De balans is een momentopname en het geeft een overzicht van de financiële situatie van je onderneming. Het overzicht bestaat uit de schulden en bezittingen van je onderneming, meestal aan het eind van een boekjaar. Het boekjaar loopt meestal parallel aan een kalenderjaar en de datum van de balans is dan ook meestal 31 december.

Je bezittingen, ook wel activa genoemd, staan aan de linkerkant van de balans. Je schulden, passiva genoemd, staan aan de rechterkant van de balans. Ook staat er in de balans algemene informatie over de onderneming. Hierbij moet je denken aan informatie als de balansdatum, de lengte van het boekjaar, het aantal werknemers en de bestemming van de winst.

Meer informatie over het maken van een balans vind je hier.

Wat is een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening heet ook wel resultatenrekening of exploitatierekening. Het geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Dit overzicht eindigt met de over die periode behaalde winst of verlies.

Meer informatie over de winst- en verliesrekening en het opstellen ervan vind je hier.

Wat staat er in de toelichting?

Hoe groot de omvang van de toelichting is, hangt af van de grootte van de onderneming. Bij een kleine rechtspersoon bestaat de toelichting uit een korte verwijzing waarop de balans tot stand is gebracht en het aantal werkzame personen. Bij een grotere onderneming is de toelichting ook groter, zelfs de betalingen aan de directie kunnen hierop vermeld staan.

Accountantsverklaring

Soms wordt een jaarrekening vergezeld door een accountantsverklaring. De accountant controleert de jaarrekening en schrijft daarover een onafhankelijk rapport. In grote lijnen zijn er vier soorten accountantsverklaringen:

-          Een goedkeurende accountantsverklaring

-          Een afkeurende accountantsverklaring (wezenlijke bedenking)

-          Een verklaring oordeelonthouding (wezenlijke onzekerheid)

-          Een verklaring met beperking (materiële bedenking of onzekerheid)