Wat is mediation?

Het oplossen van conflicten op de werkvloer

03 augustus 2012

Waarschijnlijk vormen onopgeloste conflicten van en met personeel tegenwoordig de grootste kostenpost die verlaagd kan worden. Maar het is ook de post waar de minste aandacht aan wordt besteed. Mediation is de oplossing voor dit probleem.

Vastgesteld is dat 65 procent van de functioneringsproblemen wordt veroorzaakt door verstoorde verhoudingen tussen de werknemers, en niet omdat individuele werknemers tekort schieten in vaardigheden of motivatie.

Wat is mediation?

Mediation is, kort gezegd, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict. Mediation wordt onder andere toegepast:

 • in het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties;

 • bij de oplossing van problemen die worden veroorzaakt door (nog) niet goed verlopende samenwerking binnen maatschappen en in organisaties na fusies en reorganisaties;

 • in geval van arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict);

 • in geval van (seksuele) intimidatie;

 • bij het beslechten van arbeidsconflicten;

Waarom mediation?

 • Mediation is snel en goedkoop.

 • Geen langdurige juridische touwtrekkerij, terwijl in de meeste gevallen wel hetzelfde resultaat wordt bereikt.

 • In mediation wordt nagegaan welke belangen partijen daadwerkelijk hebben en creëren partijen zélf hun oplossing voor hun conflict.

 • Daardoor kan het conflict op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat.

 • De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing die partijen daarvoor onder zijn begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat hij zich geheel neutraal kan opstellen.

Wat betekent mediation?

 • Mediation betekent werken op basis van vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid. Neem je deel aan mediation, dan geef je aan je wél in te zullen spannen om het mediationproces goed en effectief te laten verlopen en dat jullie de wil hebben om daardoor tot een oplossing van het geschil te komen.

 • De mediator legt vast dat hij onpartijdig zal zijn en dat hij geen enkel belang heeft bij de oplossing die partijen voor hun conflict zullen vinden. Partijen sluiten, samen met de mediator, voorafgaand aan de mediation een mediation-overeenkomst, waarin zij deze uitgangspunten vastleggen.

 • De mediator zorgt voor een gelijkwaardige en volledige balans om elk van de partijen tot zijn recht te laten komen in het duidelijk maken van het conflict en vooral voor het bespreekbaar maken van het conflict.

 • De mediator staat in voor zijn neutraliteit. Buiten één van de partijen om in contact komen met de andere partij, is verboden. Mocht je twijfelen aan de neutraliteit van de mediator, dan moet je dat meteen bespreekbaar maken. 

Kostenplaatje mediation

 • Een gemiddelde mediation neemt ongeveer tien uur in beslag.

 • Het uurloon van mediators varieert veel. Houd rekening met een uurloon tussen de € 100,- en € 200,- (exclusief BTW). Daarnaast bepaalt iedere mediator ook nog zelf of hij reistijd in rekening brengt.

 • Het honorarium van de mediator is niet afhankelijk van het resultaat. Meestal betalen beide partijen elk de helft van het overeengekomen uurtarief, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer komt het voor dat de werkgever de kosten betaalt. In een dergelijk geval moet echter duidelijk zijn dat deze situatie de neutraliteit van de mediator op geen enkele wijze beïnvloedt. Dat wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Let op

Kom je er na de mediationsessies nog niet uit en besluit je het geschil toch maar in rechte uit te vechten? Let er dan op dat op alle zaken die besproken zijn tijdens de mediation geen beroep meer kan worden gedaan. Er is namelijk altijd in de mediation overeenkomst afgesproken dat de vertrouwelijkheid bewaard dient te blijven.