Wat is langdurend zorgverlof?

Welke verplichtingen heb je als werkgever?

28 november 2016

Als een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van je medewerker zorg behoeft, kan hij een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Tijdens dat verlof hoef je geen salaris door te betalen.

Checklist Verlof toekennen

Wie mag langdurend zorgverlof opnemen?

Werknemers die tijdelijk hulp bieden aan een partner, kind, ouder of bekende die ziek is, kunnen langdurend zorgverlof opnemen. Deze regeling geldt voor alle vormen van zorg en voor alle eerste- en tweedegraads bloedverwanten, mensen die deel uitmaken van het huishouden en bekenden (mensen waarmee je een sociale relatie hebt).

Hoe lang duurt het? 

In principe gaat de werknemer gedurende twaalf weken in deeltijd werken. Hij of zij kan jaarlijks hooguit zes maal de wekelijkse arbeidsduur aan verlof opnemen. De werknemer kan in overleg ook voor een andere spreiding van het verlof kiezen. 

Het verlof mag niet over een langere periode dan achttien weken worden uitgesmeerd. Voor deeltijdwerkers geldt het verlof naar verhouding. Als de maximumtermijn van het langdurend zorgverlof verstrijkt, maar de ouder, het kind of de partner is nog steeds ziek, dan kan de werknemer er voor kiezen gebruik te maken van onbetaald verlof.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

De werknemer moet het verlof minstens twee weken vóór de gewenste verlofdatum schriftelijk aanvragen. Je moet vervolgens binnen een week beslissen over het verzoek. Doet je dat niet, dan gaat het verlof in volgens de regeling die de werknemer had voorgesteld.

Mag je het verlof weigeren?

Je mag als werkgever het verlof weigeren als je organisatie in ernstige problemen zou komen. Je moet hiervoor wel goede argumenten hebben. Je mag geen oordeel vellen over de vorm van hulp die wordt geboden of de noodzaak van deze hulp aan de zieke. Is het zorgverlof eenmaal ingegaan, dan kunt je het niet meer intrekken.

Moet je het salaris doorbetalen? 

Je hoeft geen salaris te betalen tijdens het verlof. Als de verlofnemer in deeltijd gaat werken, ontvangt die uiteraard wel gewoon loon voor de uren die gewerkt worden. Voor de financiering van het onbetaalde verlof kan een werknemer gebruik maken van de levensloopregeling.

Hoe zit het met vakantiedagen? 

De werknemer blijft vakantiedagen opbouwen, zowel in zijn werkuren als in zijn verlofuren. De verlofuren kunnen niet van het vakantietegoed worden afgetrokken.

Kun je de werknemer ontslaan tijdens de verlofperiode? 

Tijdens de verlofperiode kunt je de werknemer niet ontslaan omdat hij gebruik maakt van de regeling van het langdurend zorgverlof. Wèl kun je de arbeidsovereenkomst ontbinden om andere redenen, bijvoorbeeld omdat de werknemer ten onrechte een beroep doet op het langdurend zorgverlof.