Overzicht gewijzigde regelgeving ontslagrecht 2015 en 2020

Ontslagregeling per 1 januari 2020 vervangt Wwz

20 maart 2020

De regels rondom het ontslagrecht zijn de afgelopen jaren een aantal keren gewijzigd. Op 1 juli 2015 ging de Wet werk en zekerheid in en op 1 januari 2020 de wet Arbeidsmarkt in balans. Wat is er gewijzigd?

Sinds 1 januari 2020 geldt de wet Arbeidsmarkt in balans, die de Wet werk en zekerheid vervangt.In dit artikel hebben we de grootste veranderingen per wet opgesomd. Dat geeft je de mogelijkheid om de belangrijkste regels uit deze twee periodes na te slaan en te vergelijken wanneer er bijvoorbeeld miscommunicatie is tussen werkgevers en werknemers over bepaalde situaties. Raadpleeg bij twijfel altijd de bronnen van de Rijksoverheid of laat je informeren door een gekwalificeerde specialist. 

Grootste veranderingen voor de wet Arbeidsmarkt in balans (2020)

Recht op transitievergoeding nu vanaf de 1e werkdag

Transitievergoeding berekenen? Check onze tool.

 • De vergoeding komt neer op een 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar van de werknemer. 

  • Vanaf het 10e jaar komt de vergoeding neer op een 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar van de werknemer.

  • De max. vergoeding is €83.000 euro of max. een jaarsalaris als de werknemer meer verdient.

  • Een betalingsregeling is een optie.

  • WW-premie 5 procentpunt lager voor werknemers met vast contract

 • Nieuwe ontslaggrond werknemers

  • Werknemers mogen op basis van cumulatiegronden - ofwel een optelsom van omstandigheden - ontslagen worden.

 • De ketenregeling is weer toegestaan

  • 3 tijdelijke contracten in 3 jaar mag weer. Als er maar minimaal een half jaar tussen de contracten zit. 

  • Binnen een cao kan (onder voorwaarden) de tussenpoos ingekort worden tot 3 maanden.

 • Payrollwerknemers hebben gelijke rechten met werknemers

  • Payrollwerknemers hebben recht op een onbeperkt aantal tijdelijke contracten. 

  • Vanaf 2021 krijgen payrollers ook qua pensioen gelijke behandeling.

Alle wijzigingen WAIB op een rij. Bron: Rijksoverheid

Grootste veranderingen voor de wet Werk & zekerheid (2015)

De Wet werk en zekerheid op het terrein van het ontslagrecht ging om twee ministeriële regelingen, de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding. Ze gingen op 1 juli 2015 in, net als het ontslagrecht uit de Wwz. 

Ontslagregeling aangepast

 • Ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden. Dit laatste was alleen mogelijk als uitbesteding niet bedoeld was ter vervanging van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten. Het mocht alleen als de werkzaamheden werd uitbesteed aan een zelfstandig ondernemer (met een VAR-Wuo of VAR-dga, ondernemer voor de belastingdienst en ingeschreven bij de KvK).

 • Let op:

  per 1 mei 2016 werd de VAR in de wet dba omgezet.

 • Herplaatsing van werknemers op een andere passende functie, als deze aansloot bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer en de termijn voor herplaatsing. Deze was gelijk aan de opzegtermijn, voor een werknemer met een arbeidshandicap was de termijn 26 weken. 

 • De toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde. Als je binnen 26 weken na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ander in dienst nam die dezelfde werkzaamheden uitvoerde, kon die werknemer hiertegen in beroep gaan als je hem niet eerst een aanbod had gedaan om deze werkzaamheden te hervatten. De rechter kon verzoeken de opzegging te vernietigen, de arbeidsovereenkomst te herstellen of een vergoeding toekennen aan de werknemer. 

 • Voorwaarden wanneer de

  bij een ontslag wegens een slechte financiële situatie niet verschuldigd was door kleine werkgevers (overgangsregeling tot 1 januari 2020) en wanneer een werkgever klein was: als deze in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de arbeidsovereenkomst eindigde gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had.

 • Verder de redelijke grond voor ontslag, waaronder regels over ontslag van een uitzendkracht, het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag (afspiegelingsbeginsel) en de gelijkstelling bij ontslag van payrollwerknemers met gewone werknemers bij een opdrachtgever en vaststelling van de werkgebieden van de Wet melding collectief ontslag.

Download de volledige Ontslagregeling 

Regeling UWV ontslagprocedure

In deze regeling vind je de regels en termijnen van de ontslagprocedure via UWV vanaf 2015 tot 2020, voor toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Onder meer: 

 • De indiening van een verzoek om toestemming voor ontslag ging via een UWV-formulier. 

 • UWV moest binnen twee dagen wijzen op onvolledigheid, als werkgever moest je dan binnen acht dagen aanvullen, in bijzondere gevallen kreeg je enkele dagen langer.

 • Een werknemer kon binnen 14 dagen verweer voeren.

 • De reactietermijn voor werkgevers en werknemers op een deskundigenadvies was 7 dagen.

 • De ontslagadviescommissie werd alleen ingezet bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als betrokkenheid noodzakelijk is.

 • Toestemming voor ontslag werd niet verleend bij het bestaan van een opzegverbod.

 • Het uitgangspunt was om de procedure binnen vier weken af te handelen.

Download hier de volledige Regeling UWV ontslagprocedure Bron: Rijksoverheid.nl

Auteur

Laura Wennekes