Wat is de gebruikelijkloonregeling?

Regels om je loon te bepalen als DGA

laptop, schrijven

Als werknemer met minimaal vijf procent belang in een vennootschap of coöperatie krijg je te maken met de gebruikelijkloonregeling. Dit geldt dus ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA). Wat houdt deze regeling precies in?

Aanmerkelijk belang en loon

Allereerst moet je weten wanneer de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. Kortgezegd treed die regel in werking als de volgende twee factoren aanwezig zijn:

  • Je hebt een aanmerkelijk belang

  • Je bent in dienst 

Je hebt aanmerkelijk belang als je 5% of meer bezit van een bedrijf of vereniging. Dat kan in de vorm van aandelen of opties bij een bv, nv of cv of in de vorm van stemrecht bij een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

Ook als directe familieleden van jou en je fiscale partner (of de fiscale partners van die familie) 5% of meer belang hebben, geldt dat jij óók een aanmerkelijk belang hebt. Ook al heb je zelf minder dan 5% aandelen of stemrecht. 

Lees ook: wat is het aanmerkelijk belang tarief?

De gebruikelijkloonregeling

De Belastingdienst verwacht dat je als aanmerkelijkbelanghouder een loon krijgt dat normaal is voor het niveau waarop je werkt en de hoeveelheid arbeid die je verricht. Dit houdt in dat je niet zomaar afstand van loon kunt doen of jezelf een te laag loon uitkeert om geld in de bv te houden. Het loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon van iemand met een vergelijkbare dienstbetrekking

  • het loon van de meestverdienende werknemer

  • de wettelijke ondergrens (jaarlijks vastgesteld)

Gebruikelijk loon 2021

De wettelijke ondergrens is voor de gebruikelijkloonregeling in 2021 vastgesteld op € 47.000,-. 

DGA salaris 2021

Ook het salaris van een DGA valt dus onder de gebruikelijkloonregeling, waardoor altijd loonheffing betaald moet worden. De kunst is het loonbedrag zo vast te stellen dat het te betalen belastingtarief optimaal is. Laat je daarbij altijd adviseren door een boekhouder of fiscaal jurist.

Uitzonderingen gebruikelijkloonregeling

Werken voor start-ups

Het belastbare loon van DGA’s en andere aanmerkelijkbelanghouders die werken voor innovatieve startups mag worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Dit komt neer op ongeveer € 21.835,- in 2021 (incl. vakantiegeld). Deze regeling wordt verlengd in 2022. Het kan nog lager uitvallen als blijkt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is. Maar dat moet je aannemelijk maken bij de Belastingdienst. Deze uitzondering op het gebruikelijk loon mag je maximaal 3 jaar toepassen, daarna geldt weer de normale gebruikelijkloonregeling. 

In beide gevallen is de voorwaarde dat de start-up een S&O-verklaring heeft onder de WBSO-regeling, waarin startersvoordeel is toegekend. Controleer de website van RVO wat je hiervoor moet regelen. 

Hoger loon soms verplicht

Hoewel de gebruikelijkloonregeling voorschrijft dat een DGA minimaal € 47.000,- zou moeten verdienen, zal de het loon vaak een stuk hoger liggen dan dit minimum. De Belastingdienst kan zelfs eisen dat je jezelf meer betaalt. Zo kreeg Corendon-oprichter Atilay Uslu in 2014 een boete van enkele tonnen omdat hij zichzelf als DGA ‘slechts’ € 150.000 aan salaris gaf. De hoogte van het gebruikelijk loon kon eerder vastgesteld worden op basis van de afroommethode: een percentage (meestal 70%) van de door de DGA persoonlijke bijdrage aan de omzet van het bedrijf. Maar deze methode is sinds een uitspraak van de Hoge Raad steeds minder gebruikelijk. Let dus goed op dat het loon in verhouding staat tot de omzet en de inspanningen die je hebt geleverd als DGA.

Versoepeling gebruikelijkloonregeling wegens corona

Vanwege de crisis mag je voor de aangiften loonheffingen over 2021 (en eerder ook over 2020) een lager gebruikelijk loon vaststellen. Daarbij is de voorwaarde dat je ten opzichte van 2019 minimaal 30% omzetverlies (excl. btw) hebt geleden. Daarnaast geldt:

  • Dividend of rekening-courantschuld mag niet toenemen naar aanleiding van de verlaging gebruikelijk loon

  • Omzet in 2019 of 2020 mag niet beïnvloed zijn door andere bijzondere oorzaken (fusie, staking, oprichting, etc.)

  • De aanmerkelijkbelanghouder die een hoger werkelijk loon heeft gehad dan de versoepeling, moet dat loon aanhouden. De berekening voor het versoepelde gebruikelijk loon vind je op de website van de Belastingdienst.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.