Welke werknemers vallen onder de Participatiewet?

‘Werknemers met een arbeidsbeperking’, wie zijn dat?

14 augustus 2015

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tussen nu en 2026 moeten er 100.000 extra banen bijkomen. Om wat voor werknemers gaat het nu precies?

Personeelmet perspectief

De banenafspraak is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn mensen die vallen in een van de volgende drie categorieën:

1. Mensen die onder de Participatiewet vallen (iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft) en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.

2. Mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening (Wsw-indicatie).

3. Huidige Wajongers (jonggehandicapten) met arbeidsvermogen (die kunnen werken).

De sociale partners en de gemeenten hebben afgesproken dat mensen op de Wsw-wachtlijst en Wajongers de eerste jaren voorrang krijgen.

Register

UWV bepaalt of iemand tot de doelgroep behoort. Op dit moment staan zo’n 300.000 potentiële werknemers geregistreerd. Als werkgever kun jij bij UWV navragen of een potentiële werknemer in een van de categorieën valt. Je hebt dan zijn of haar burgerservicenummer (BSN) nodig. Download het formulier. Op termijn kun je het register online zelf raadplegen. Het UWV verwacht dat dit systeem in het najaar van 2015 klaar is.

Wat is ‘een baan’?

Als een persoon met een arbeidsbeperking gemiddeld 25,5 uur per week in jouw bedrijf werkt, is dat één baan. Dat betekent dat er meer arbeidscontracten kunnen zijn dan getelde banen. Banen groter dan 25,5 uur per week tellen mee als meer dan één baan. Kleinere banen worden bij elkaar opgeteld.

Overigens hoeft de werknemer met een arbeidsbeperking niet rechtstreeks bij jou in dienst te zijn. Ook personeel dat in dienst komt via een uitzendbureau of detachering telt mee.

Rekenvoorbeeld:

Je neemt twee Wajongers voor 20 uur in dienst en nog een derde voor 11 uur. Dit betekent dat er 20 + 20 + 11 = 51 uur gewerkt wordt door mensen met een arbeidsbeperking. 51 : 25,5 = 2 banen.

Wat is een extra baan?

Het doel van de Banenafspraak is om 100.000 extra banen te realiseren. De nulmeting is op basis van het aantal banen voor mensen uit deze doelgroep op 1 januari 2013. Heb je later dan 1 januari 2013 een of meerdere personen in dienst genomen uit de doelgroep? Dan tellen die personen mee. Wie al vóór 2013 in dienst was, telt dus niet mee.

Jaarlijks telt het UWV hoeveel mensen uit de doelgroep werken. Het eerste beoordelingsmoment vindt in 2016 plaats en gaat over het jaar 2015.

Wat als het niet lukt om vóór 2017 14.000 extra werkplekken te realiseren?

Dan gaat er - na overleg en monitoring tussen sociale partners en kabinet - een Quotumwet in. Elk bedrijf met 25 of meer werknemers is dan verplicht een bepaald percentage (quotum) arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Dit zal op zijn vroegst in 2017 zijn. Een bedrijf dat niet voldoet aan dit percentage, moet een boete betalen voor niet ingevulde plekken. Bedrijven met minder dan 25 werknemers krijgen geen boete, maar de werkplekken die deze bedrijven realiseren tellen wel mee voor de banenafspraak. Lees meer.

Auteur

Claartje Vogel