Tips voor verhalen van bijkomende kosten bij nadeelcompensatie

Column Christa Lagerweij-Duits

23 mei 2017

Ondernemers laten zich regelmatig bijstaan door een advocaat en/of hun accountant bij het verhalen van hun inkomensschade als gevolg van openbare werken (nadeelcompensatieverzoek). Uiteraard brengt dit kosten met zich. Kan de ondernemer deze advieskosten verhalen op de overheid? Ja, als de ondernemer recht heeft op nadeelcompensatie. Hoe gaat dit in zijn werk? Waaraan moet de ondernemer denken? Hieronder volgen een aantal tips.

Boek: Toptrends voor Ondernemers

Verzoek om vergoeding is een vereiste

De overheid is bij toewijzing van het verzoek om nadeelcompensatie verplicht de door de ondernemer gemaakte advieskosten te vergoeden. Daaronder vallen de rechtsbijstandskosten en de kosten van een financieel deskundige (bijvoorbeeld de accountant van de ondernemer). De overheid hoeft niet uit eigen beweging de kosten te vergoeden. De ondernemer moet dus zelf actie ondernemen. Geen verzoek, geen kostenvergoeding. Van belang is dat het verzoek schriftelijk wordt gedaan.

Onderbouwen kosten accountant

De ondernemer is verplicht aan te tonen hoeveel schade heeft geleden als gevolg van de verslechterde bereikbaarheid van zijn winkel tijdens het werk. Daarbij gaat het vaak om tijdelijke inkomensschade. Veelal is daarbij deskundigenhulp geboden. Het begroten van de schade is het schatten hoeveel omzet/winst je zou hebben behaald als het werk zich niet had voorgedaan. Een lastige materie. Daarom wint de ondernemer hierbij vaak advies in bij zijn accountant. Benadruk in het verzoek dat en waarom je een accountant hebt ingeschakeld.  Vraag de accountant om een gespecificeerde kostenopgave.

Onderbouwen rechtsbijstandskosten

Rechtsbijstand bij de indiening en de onderbouwing van het verzoek om nadeelcompensatie wordt als snel als noodzakelijk geacht. Vooral als het gaat om een omvangrijke, ingewikkelde zaak. Benadruk in het verzoek dat het gaat om redelijke kosten. Hoe ingewikkelder de zaak is, des te meer uren zal de advocaat hebben moeten besteden aan de zaak. Het is van belang dat de verzoeker de vinger aan de pols houdt. Buitensporige kosten worden niet vergoed. Vraag aan de advocaat om een gespecificeerde kostenopgave.

Wanneer

Het verzoek moet tijdig worden gedaan. In ieder geval voordat de overheid heeft beslist op het verzoek om nadeelcompensatie.

Bezwaar en beroep

Verzoeker kan zich eveneens  in de bezwaar en (hoger) beroepsfase laten bijstaan. In de bezwaar- en beroepsfase gelden andere regels en andere tarieven. Vraag de advocaat en de accountant om een onderscheid te maken tussen de uren die in de eerste fase en in de bezwaar- dan wel beroepsfase zijn gemaakt.

Auteur

Christa Lagerweij-Duits