De besloten vennootschap

Wanneer richt ik een bv op?

01 september 2016 21 september 2020

Een bv is een ondernemingsvorm waarbij het maatschappelijke aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.

BV laten oprichten?

Waarom zou je een BV beginnen?

Er zijn verschillende redenen om een onderneming vanuit een BV uit te oefenen. Deze redenen zijn onder te verdelen in fiscale en niet-fiscale motieven. Het meest doorslaggevende fiscale motief is het verschil in belastingtarieven tussen de IB- onderneming (eenmanszaak/VOF) en de BV. Belangrijke niet-fiscale motieven zijn:

  • Aansprakelijkheidsbeperking. Met je eenmanszaak of VOF ben je met je gehele privé vermogen aansprakelijk. Wanneer je een BV opricht ben je slechts aansprakelijk tot het in de BV gestorte bedrag. Het minimaal gestorte aandelenkapitaal is sinds de oprichting van de flex-bv niet meer € 18.000 maar € 0,01. Onder normale omstandigheden is je privé-vermogen dus veilig tegen claims van schuldeisers.

  • Continuïteit. Wanneer je jouw onderneming uitoefent vanuit een BV kunnen door het aandeelhoudersschap opvolgingsproblemen worden voorkomen. Aandelen van de BV zijn eenvoudiger te verdelen dan alle losse vermogensbestanddelen van een onderneming. Omdat de BV een rechtspersoon is, wordt de continuïteit zeker gesteld. Een rechtspersoon is namelijk onafhankelijk van de personen die de BV besturen. Bij het overlijden van de directeur komt het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar; de onderneming wordt in stand gehouden door de BV. Er moet wel een nieuwe directeur worden aangetrokken.

  • Er is een duidelijke, in de wet geregelde, organisatiestructuur aanwezig. Zo moet er bij het oprichten van een BV een statuut worden opgesteld met minimale eisen over bijvoorbeeld het bestuur/zeggenschap en de blokkeringsregeling die bijvoorbeeld kan inhouden dat aandelen eerst aan mede-aandeelhouders moeten worden aangeboden bij een voorgenomen overdracht.

Oprichtingsvereisten BV

Als je een BV wilt oprichten moet je rekening houden met een aantal, wettelijk vastgelegde, oprichtingsvereisten. 

De belangrijkste vereiste waar je momenteel rekening mee moet houden bij het oprichten van een BV is dat je een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moet hebben.

De jaarrekening

Als ondernemer van een BV moet je ieder jaar een jaarrekening opstellen, die met cijfers aangeeft hoe je er zakelijk voorstaat. Het doel ervan is dat je de aandeelhouders, werknemers, crediteuren en de overheid de juiste informatie kunt geven over het afgelopen boekjaar. In een jaarrekening zijn verschillende gegevens opgenomen. Hoe groter je onderneming is, des te meer gegevens je openbaar moet maken. Hieronder volgen de eisen per soort onderneming die een jaarrekening moet bevatten.

  • Kleine onderneming: Beperkte balans met toelichting.

  • Middelgrote onderneming: Naast de balans moet de jaarrekening ook een winst- en verliesrekening bevatten. Tevens is een eenvoudig jaarverslag en een eenvoudige accountantsverklaring vereist.

  • Grote onderneming: Zelfde als bij een middelgrote onderneming, maar dan uitgebreider.

Inhoudelijk gezien geldt het volgende:

  • De balans. Dit is een momentopname van het vermogen, namelijk een schriftelijk overzicht met links de bezittingen, inclusief de vorderingen (activa), en rechts de verplichtingen van je vennootschap en haar eigen vermogen (passiva).

  • De winst- en verliesrekening. Dit is een schriftelijk financieel overzicht van datgene wat zich in het afgelopen boekjaar in je onderneming heeft afgespeeld (omzetcijfers, personeelskosten, transportkosten etc.).

  • De toelichting op de jaarrekening. Dit derde onderdeel van de jaarrekening bevat een omschrijving van de waarderingsgrondslagen en een specificatie van de toevoegingen en verminderingen van sommige posten op de balans en de winst- en verliesrekening gedurende het boekjaar, de zogenoemde verloopoverzichten.

Conclusie

Een BV is om fiscale redenen een goede rechtsvorm om je bedrijf mee te beginnen. Je zal niet op je eigen vermogen aangesproken kunnen worden en daarom geen vaart lopen om failliet te gaan. Je bent slechts tot het in de BV gestorte bedrag aansprakelijk. De BV is daarom ook een populaire rechtsvorm bij starters.