SER positief over positie ZZP'er

Duidelijkheid over de definitie van de ZZP'er

15 november 2010

De SER heeft vrijdag 15 oktober 2010 de definitie voor de ZZP'er vastgesteld: " Een ZZP'er is iemand die voor de inkomstenbelasting als ondernemer telt en geen personeel in dienst heeft."

Esther Raats-Coster (voorzitter van het Platform Zelfstandig Ondernemers) voerde het woord namens de drie centrale ondernemersorganisaties. Zij was verheugd over het advies, vooral omdat het een heldere en eenduidige definitie van zzp’ers geeft:

een zzp’er is iemand die voor de inkomstenbelasting als ondernemer telt en geen personeel in dienst heeft.

De scheiding tussen werknemer en ondernemer wordt hierdoor scherper en creëert duidelijkheid voor zzp’er, opdrachtgever en overheid. Inhuurders en zzp’ers zullen elkaar daardoor beter weten te vinden, verwachtte ze. Dat is een stimulans voor bedrijvigheid en innovatie. 

Zij wees erop dat in principe elke zelfstandige zich kan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ondernemer zelf. Slechts voor een specifieke kleine groep zelfstandigen is het lastig een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering te vinden: zelfstandigen met een gezondheidsprobleem en oudere zelfstandigen en zelfstandigen met een risicovol beroep. Voor hen moet een passende oplossing worden gevonden, vond zij, maar voor hen hoeft niet het hele stelsel veranderd te worden.

FNV-bestuurder Leo Hartveld stelde namens de drie vakcentrales het advies als een mijlpaal te beschouwen, maar tegelijk als het begin van een proces. Het kabinet is nu aan zet. Het advies geeft een goede balans tussen kansen en risico’s en tussen ondernemerschap en sociale bescherming. Het geeft een goede mix van individuele en maatschappelijke, collectieve verantwoordelijkheid. Aan beide kanten van de medaille wordt recht gedaan. 

Speciale aandacht vroeg hij voor het vaststellen van tarieven. Die zijn uiteraard primair de verantwoordelijkheid van de zzp’er en de opdrachtgever. Maar, aldus Hartveld, we mogen niet de ogen sluiten voor sectoren waar de tarieven zo onder druk staan dat reserveringen voor verzekeringen en pensioen niet meer mogelijk zijn. In deze sectoren wil de vakbeweging via de cao afspraken maken over minimumtarieven.

Linde Gonggrijp, voorzitter van FNV Zelfstandigen, noemde deze dag om twee redenen een historische dag. De erkenning van het feit dat voor de zzp’ers aanpassingen nodig zijn in de huidige arrangementen plus het feit dat er vandaag twee officiële vertegenwoordigers van zzp’ers in de raad het woord voeren. 

Ze benadrukte dat men in het algemeen vanuit een positieve motivatie kiest voor het zzp-schap. Steeds meer zzp’ers gaan samenwerken, maar daar houden de beleidsmakers nog weinig rekening mee. Een gezonde tariefsopbouw is van levensbelang, vond ze.

Het kroonlid Paul van der Heijden merkte op dat het nieuwe kabinet al binnen een dag na zijn aantreden wordt bediend met een advies over een van de elementen uit het regeerakkoord: een duidelijke definitie van de zzp’er. 

Hij merkte op dat er een steeds grotere variëteit in arbeidsrelaties aan het ontstaan is, waarbij zich verschillende bewegingen voordoen. Zo worden artsen in een dienstverband ‘geduwd’ en zie je verpleegkundigen die juist als zelfstandige gaan optreden. Daarnaast zie je de opkomst van het ‘nieuwe werken’: mensen willen steeds vaker zelf bepalen wanneer en waar ze hun werk verrichten, ze hebben een grote behoefte aan vrijheid, ook binnen een arbeidscontract. Het aspect van ondergeschiktheid in het arbeidscontract verschuift in de richting van wederkerigheid.

Het kroonlid Leo Stevens vroeg aandacht voor de vormgeving van fiscale faciliteiten voor zelfstandig ondernemers en de mogelijk aanzuigende werking ervan.

Het kroonlid Theo Bovens, voorzitter van de voorbereidingscommissie, gaf aan dat het advies de nodige inspanningen en tijd heeft gekost. Zo was lastig om tot overeenstemming te komen over een heldere definitie. Ieder in de commissie had een bepaalde zzp’er voor ogen, en dat beeld was voor iedereen ook weer anders. 

Wat ook extra tijd kostte, maar wel heel waardevol is gebleken, was het betrekken van zzp-organisaties bij het advies. Twee organisaties waren al vertegenwoordigd in de commissie van voorbereiding (PZO en FNV Zelfstandigen), en met andere zzp-organisaties zijn rondetafelgesprekken gevoerd. 

Het advies is een rijke bron met feiten en analyses waaruit naar hartelust geput kan worden. Ook is het waardevol dat het advies kan worden gezien als een erkenning van de positie van zzp’ers.

Bron: www.ser.nl