Overige rechtsvormen

De LTD, Holding, stichting en vereniging.

24 januari 2013

Deze rechtsvormen komen wat minder vaak voor dan de eenmanszaak en de BV, maar zijn wel de moeite waard om besproken te worden. In dit artikel meer over deze rechtsvormen.

De LTD

Een populaire vorm van ondernemen blijkt de laatste jaren de LTD te zijn. Deze Engelse Private Limited Company kun je vergelijken met de Nederlandse BV op een aantal dingen na. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel kun je zonder 18.000 euro volgestorte aandelenkapitaal en zonder publicatieplicht zoals die voor een Nederlandse BV geldt. Wel is er, net als bij de Nederlandse BV, geen hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur. Het is bovendien niet noodzakelijk dat er zakelijke activiteiten in Engeland zijn. Wel gelden natuurlijk de regels van het Engelse recht. Je moet dus op de hoogte zijn van het Engelse rechtssysteem. Ben je dat niet, dan zal vaak een Engelse advocaat ingeschakeld moeten worden en dat is een kostbare zaak. Kijk dus even of jouw eventuele afgesloten rechtsbijstandverzekering dergelijke gevallen dekt. Een ander minpunt is het feit dat LTD’s vaak een negatief imago hebben, omdat in het verleden veel is gefraudeerd met buitenlandse rechtspersonen.

Vind jij bovengenoemde risico’s overkomelijk, dan is een LTD zeker te overwegen. Laat je dan wel goed informeren door jouw dienstverlener.

De holding

Een holding is een vennootschap die zelf geen bedrijvigheid uitoefent maar aandelen houdt in één of meerdere andere vennootschappen om zeggenschap (controle) uit te oefenen op de leiding en de werking van die vennootschappen. Als je de meerderheid van de aandelen bezit dan kan je, in principe, alle bestuurders in de Raad van Bestuur benoemen. Je haalt je winst uit de opbrengsten van deze aandelenparticipaties, voornamelijk de uitgekeerde dividenden.

De stichting en vereniging

Een stichting kent geen leden en is opgericht om met behulp van een bepaald vermogen een doel te realiseren. In de statuten staat vermeld welk doel dat is. Een stichting mag wel winst maken, in tegenstelling tot de vereniging, maar de uitkering van de gemaakte winst is aan beperkingen onderworpen. Zo moeten de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.

Om deze reden is de stichting, net als de vereniging, geen geëigende vorm om een onderneming te starten. Een stichting wordt meestal gebruikt bij een ideëel of sociaal doel.

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte of testament. Een stichting kan door één of door meerdere personen worden opgericht. Onder personen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV) worden verstaan.

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die volgens bepaalde regels een bepaald doel willen verwezenlijken. Dit doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden. Een vereniging mag dus wel winst maken, maar die moet dan ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waarin in principe ieder van de leden ten minste één stem heeft. Deze Algemene Ledenvergadering benoemt het bestuur meestal uit haar midden. Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken in de vereniging. Er bestaan verenigingen met volledige of beperkte rechtsbevoegdheid.