MKB-Midden en VNO-NCW Midden gaan intensiever samenwerken

Persbericht: 19-10-2007

28 juli 2008

De besturen van MKB-Midden en VNO-NCW Midden hebben hun samenwerking op het terrein van de collectieve belangenbehartiging in Midden- en Oost-Nederland geformaliseerd. Er is een federatief bestuur gevormd.

Krachten bundelen

De krachten worden verder gebundeld voor een doelmatige ondernemerslobby in de regio. Thema’s en onderwerpen worden beter gecoördineerd en gezamenlijk opgepakt. Het samenwerkingsproces wordt op verenigingsniveau (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht) aangestuurd door een federatief bestuur van VNO-NCW Midden en MKB-Midden. De koepels blijven verder zelfstandig.

Draagvlak

Er is veel draagvlak onder de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland voor betere en nauwere samenwerking. In Flevoland zijn beide werkgeverskoepels - met behoud van eigen zelfstandigheid - al enkele jaren in een gezamenlijk bestuurlijk verenigd met een gecombineerd voorzitterschap. Binnen de provincie Gelderland werken beide verenigingen op bestuursniveau met professionele ondersteuning ook al geruime tijd samen. Alle samenwerking is gericht op het terrein van de collectieve belangenbehartiging voor ondernemers. De onderlinge samenwerking wordt nu duidelijker bestuurlijk aangezet en gestructureerd. De krachten worden verder gebundeld en kennis, ervaring en menskracht worden van beide organisaties effectiever benut. De samenwerking op regionaal niveau wordt geleidelijk ingezet. Op dit traject worden afhankelijk van omstandigheden en mogelijkheden eigen snelheden gelopen.

Samenwerking vanuit eigen kracht

Zowel VNO-NCW als MKB-Nederland kent een regiostructuur en treffen elkaar al vaak bij sociaal-economische overlegorganen, commissies, regionale en lokale overheden en provincie, kamers van koophandel en gelegenheidscoalities. Zij begeven zich voor een belangrijk deel op hetzelfde terrein van de belangenbehartiging in de regio. Bovendien komen veel doelstellingen in de provincie en regio overeen. Toch hebben beide organisaties hun eigen kracht en aanpak. Juist hierom is samenwerking en een efficiënte inzet van mensen, middelen en specialiteiten belangrijk. Bundeling van de belangenbehartiging in de regio betekent dat decentrale overheden en instanties zich kunnen richten tot één aanspreekpunt. De behartiging van de onderwerpen die bij ondernemers spelen is hiermee een stap sterker geworden.