Gelijke arboregels voor zzp'ers en werknemers

SER-advies stelt gelijke regels voor zzp'ers en werknemers

18 mei 2011 2 minuten

Alle werkenden, werknemers of zzp’ers, moeten gelijke arbeidsomstandigheden hebben. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden moeten gelden, zoals voor geluid of voor fysieke belasting.

Voor zzp’ers gelden op dit moment niet alle regels op arbo-gebied. Ze zijn zich daarom vaak niet bewust van de risico’s die hun werkzaamheden met zich mee kunnen brengen. En zijn dan ook niet op de hoogte van de preventieve maatregelen die ze kunnen nemen. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER.

Uitbreiding arboregelgeving tot zzp’ers

Volgens het ontwerpadvies moeten de in de arboregelgeving genoemde grenswaarden of procesnormen om een grenswaarde vast te stellen (zoals voor geluid of fysieke belasting) gelden voor iedereen die arbeid verricht. Dus ook voor zzp’ers. Daardoor ontstaat er een gelijk beschermingsniveau én wordt concurrentie op arbeidsomstandigheden voorkomen.

Concreet betekent dit dat de volgende twee algemene arbovoorschriften wél van toepassing moeten zijn op zzp’ers:

Zzp’ers zijn voor de uitvoering daarvan zelf verantwoordelijk. Bij werknemers is de werkgever er verantwoordelijk voor.

Geen uitgebreide risico-inventarisatie

Het ontwerpadvies acht het voor zzp’ers niet nodig een uitgebreide risico-inventarisatie (RIE) te maken. Zzp’ers kunnen wellicht gebruik maken van digitale instrumenten die ontwikkeld zijn voor kleine bedrijven of van het instrument van de zogenoemde Last Minute Risk Analysis (LMRA). De LMRA is een checklist waarmee een werknemer zelf voor hij aan de slag gaat op de werkplek naloopt:

  • welke taken hij moet uitvoeren

  • hij weet hoe hij de taken moet uitvoeren

  • wat de aanwezige risico’s en gevaren zijn

  •  hoe hij deze gevaren kan vermijden of minimaliseren

Ernstige en dodelijke ongevallen

Verder schrijft het ontwerpadvies voor dat ook artikel 9 Arbowet van toepassing moet zijn op zzp’ers. Dit houdt in dat er een meldingsplicht is aan de Arbeidsinspectie als er sprake is van ernstige en dodelijke ongevallen.

Geen algemene arbovoorschriften

In het ontwerpadvies wordt afgeraden om de algemene arbovoorschriften van toepassing te laten zijn op zzp’ers. Dit zou tot onevenredige administratieve lasten kunnen leiden.

Meer voorlichting over risico’s

Verder moeten zelfstandigen beter worden voorgelicht en opgeleid over arboverplichtingen. Het ontwerpadvies ziet hiervoor een rol weggelegd voor de Kamers van Koophandel en de branche-instituten. Het gaat vooral om voorlichting over goede preventie, veiligheid en gezondheid.

Bron: SER