Wetswijzigingen per 1 januari 2015

Wat verandert er voor ondernemers?

17 maart 2020

Op 1 januari 2015 en op twee momenten daarna zijn er wettelijke bepalingen doorgevoerd die van invloed zijn op werkgevers. We zetten de belangrijkste wetswijzigingen en regels vanuit de overheid voor je op een rij.

E-book Eerste hulp bij juridische zaken

Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in gegaan, één regeling voor mensen met een arbeidsbeperking. Voorheen was het geregeld in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

    •    In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag je geen proeftijd meer opnemen. 

    •    In tijdelijke contracten mag je alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen.

    •    Heeft je medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer laten weten of je het contract wel of niet verlengt, oftewel de aanzegtermijn hanteren.

    •    Heb je regelmatig uitzendkrachten in dienst? Diverse mogelijkheden om in de uitzendsector bij cao af te wijken van de termijn van 26 weken (uitzendbeding, ketenbepaling en loondoorbetaling), worden beperkt tot maximaal 78 weken. Dat betekent dat uitzendkrachten na anderhalf jaar aanspraak maken op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.

    •    In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen loondoorbetalingsplicht is. Dus als je een werknemer in een bepaalde week niet nodig hebt, hoef je geen loon te betalen. Maar waar je deze periode van zes maanden nu nog onbeperkt kan verlengen in de cao, mag dat straks na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat. 

De overige wijzigingen uit de wet Werk en Zekerheid gaan op 1 juli 2015 in. 

Wijzigingen Werkkostenregeling (WKR)

    •    Vanaf 1 januari kun je niet meer optioneel kiezen voor de werkkostenregeling, maar moet je er mee werken.

    •    Verschuldigde belasting voor de WKR één keer per jaar vaststellen, in plaats van per aangiftetijdvak.

    •    Onder voorwaarden is korting geven op producten uit het eigen bedrijf aan personeel vrijgesteld.

    •    Geen fiscaal onderscheid meer tussen computers, smartphones en tablets en de zakelijke gebruikseis voor de iPad verdwijnt.

    •    Er komt een noodzakelijkheidscriterium voor zaken die een werknemer nodig heeft om zijn werk te doen, zoals bepaalde gereedschappen of apparatuur. Deze kunnen dan verstrekt worden zonder fiscaal rekening te houden met het privévoordeel. 

Werkbonus afgeschaft

De werkbonus, die in 2013 is ingevoerd voor zzp’ers en werknemers tussen 61 en 65 jaar om langer doorwerken te stimuleren, is afgeschaft per 1 januari 2015. 

Wat zijn de wettelijke wijzigingen sinds 1 juli 2015 in hoofdlijnen?

De belangrijkste aanpassingen in de wet per 1 juli 2015 tref je hieronder aan:

    •    Flexwerkers krijgen na drie arbeidsovereenkomsten of na twee jaren recht op een vast contract (dit is weer gewijzigd per 1 januari 2020)

    •    Contracten worden als opeenvolgend gezien als er minder dan zes maanden tussen twee contracten zit.

    •    Voor werknemers met een vast contract is het aanvragen van ontslag vereenvoudigd. Er geldt nu een vaste ontslagroute. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om  andere redenen gaat via de kantonrechter.

    •    Werknemers met een contract van minimaal 24 maanden hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding (per 1 januari 2020 is deze bepaling weer veranderd).

    •    De duur van de WW gaat van max. 38 naar 24 maanden. 

Wat zijn de wettelijke aanpassingen per 2020?

Onder de Wet arbeidsmarkt in balans zijn er ook per 1 januari 2020 weer een aantal veranderingen doorgevoerd. Het gaat om de volgende aanpassingen:

    •    Flexwerkers krijgen na drie arbeidsovereenkomsten of na drie jaren recht op een vast contract.

    •    Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag.

    •    Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst dan voor werknemers met een flexibel contract.

    •    Er is een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, namelijk op basis van cumulatiegrond. Dat is een optelsom van meerdere redenen.

    •    Payrollwerknemers krijgen dezelfde rechten als andere flexibele werknemers.

    •    Oproepkrachten moeten minimaal vier dagen van te voren worden opgeroepen.

    •    Na één jaar moeten oproepkrachten vaste uren krijgen.

Auteur

Laura Wennekes