Welke juridische mogelijkheden heb ik bij een stroomstoring?

Heeft het zin een jurist in te schakelen?

20 april 2011

Het is zeer moeilijk om schade te verhalen op de netbeheerder als je getroffen wordt door een stroomstoring. Daarom is het van belang om je eventuele schade door een specialist te laten onderzoeken.

Inspanningsverplichting netbeheerder

Formeel heeft je netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet 1998 een inspanningsverplichting. Dat betekent dat hij zich moet inspannen om electriciteit te leveren, maar dat niet onder alle omstandigheden hoeft te garanderen. Zij hebben dus de zorg voor levering van elektriciteit. Deze zorgplicht jegens de afnemer is vaak opgenomen in de algemene voorwaarden.

Maar wat is die zorgplicht? Gaat deze over de wijze waarop herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd? Over het nalaten van onderhoud waardoor de kwaliteit van het netwerk is verminderd? Over de informatieverschaffing waardoor wellicht verkeerde verwachtingen zijn ontstaan of verkeerde beslissingen zijn genomen?

En waaruit moet het bewijs bestaan om eventuele schending van de zorgplicht te kunnen vaststellen? En hoe zit het met de redelijkheid en billijkheid en de schulduitsluitingsbedingen die meestal zijn opgenomen in de algemene voorwaarden? Hier is weinig duidelijkheid over.

Onredelijke voorwaarden

Je netbeheerder is naar zakelijke verbruikers niet aansprakelijk voor de schade die je door stroomstoringen leidt, tenzij er sprake is van grove schuld van de kant van de netbeheerder. Dat laatste is echter moeilijk aantoonbaar.

Bovendien sluiten de netbeheerders hun aansprakelijkheid via hun algemene leveringsvoorwaarden zoveel mogelijk uit. In dat juridische doolhof heb je als mkb-ondernemer wel een opening als je een beroep doet op consumentenbescherming, zoals die is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (‘grijze en zwarte lijst’).

De grijze lijst bestaat daarbij uit bedingen waarbij er een vermoeden is van onredelijkheid tegenover de consument. De zwarte geeft een opsomming van bedingen die niet zijn toegestaan.

Klik hier als je meer wilt weten over de grijze en zwarte lijst.

Kleine energieafnemers kunnen zich direct beroepen op de zwarte lijst, als een algemene voorwaarde alle aansprakelijkheid uitsluit, zo heeft de Hoge Raad bepaald in de jaren negentig. Voor het overige geldt het vermoeden van onredelijkheid. Bij een geschil zal de rechter onder meer kijken naar de manier waarop de voorwaarde tot stand is gekomen en naar de aard en inhoud ervan. Indien de netbeheerders de bepaling hebben overlegd aan vertegenwoordigers van de afnemers, die daarmee hebben ingestemd, zal de rechter niet snel oordelen dat een bepaling onredelijk is.

Niet klakkeloos voorwaarden netbeheerder accepteren

Als ondernemer doe je er in ieder geval goed aan de Algemene Voorwaarden (van je netbeheerder en leverancier) niet klakkeloos te accepteren, maar deze even onder de loep te nemen en bepaalde voorwaarden te schrappen wanneer je een contract afsluit.