Verpakkingbelasting

Zorgen over invoering nieuwe regeling

15 december 2009

Het invoeren van de Verpakkingenbelasting levert mogelijk problemen op voor ondernemers, bijvoorbeeld wat betreft het tijdig inrichten van hun administratie op deze nieuwe belasting. Nedvang heeft namens het bedrijfsleven met het Ministerie van Financiën overleg gevoerd om de invoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De Belastingdienst heeft ingestemd met onderstaande mededeling over de administratieve verplichtingen. Nedvang adviseert op grond hiervan aan aangifteplichtige bedrijven om op 1 mei 2008 over een deugdelijke administratie te beschikken.

In de komende maanden zal de Belastingdienst met een klankbordgroep van het bedrijfsleven de resterende fiscaaltechnische en administratieve vraagpunten bespreken. De resultaten zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt, zodat deze zo nodig meegenomen kunnen worden in de administratieve opzet.

Mededeling aan het bedrijfsleven

Het Ministerie heeft onderkend dat het bedrijfsleven de ruimte moet krijgen om aan de verplichtingen van de Verpakkingenbelasting te kunnen voldoen. In het licht daarvan zal worden geregeld dat de eerste voorschotbetaling pas in het derde kwartaal van 2008 hoeft plaats te vinden. Dit bericht is al op de website van de Belastingdienst opgenomen. Uitgangspunt blijft uiteraard wel dat bedrijven voor geheel 2008 aangifte doen en betalen.

Nedvang heeft ook met de Belastingdienst gesproken over de wijze van administreren. Uitgangspunt is dat aan de hand van de administratie moet kunnen worden aangetoond dat de aan de Belastingdienst verstrekte definitieve aangifte klopt. Bedrijven zijn helemaal vrij in de wijze waarop ze aan die verplichting invulling geven. Dit leidt ertoe dat bepaalde bedrijven zullen kiezen voor een redelijk gedetailleerde verpakkingenadministratie. Andere bedrijven kunnen wellicht op eenvoudige wijze een koppeling maken met de reguliere administratie voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor de aangifte verpakkingenbelasting. In ieder geval moet de definitieve aangifte over 2008 - die moet worden gedaan in het voorjaar van 2009 – aansluiten bij de administratie. De administratie van de onderneming vormt de basis voor een eventuele controle door de Belastingdienst.

Als een bedrijf een aparte verpakkingenadministratie op wil zetten, betekent dit dat deze op 1 januari a.s. nog niet perfect hoeft te zijn. Bepalend is dat een opgave van een onderneming gestaafd kan worden aan de bedrijfsadministratie.

Als een bedrijf het begin van 2008 nodig heeft om een dergelijke administratie te starten, kan het de eerste maanden van 2008, bijv. tot 1 mei, benutten om een deugdelijke verpakkingenadministratie op te zetten. Het bedrijf dient – bij een eventuele controle – natuurlijk wel aan te kunnen tonen dat het de in de verpakkingenadministratie geadministreerde hoeveelheid verpakkingen op betrouwbare wijze kan terugrekenen naar hoeveelheden verpakkingen voor geheel 2008. De omzetcijfers kunnen hiervoor een goede basis zijn.

bron: Nedvang