Werkgevers zien positieve resultaten WIA

Steeds meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk

29 april 2011

Sinds de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zijn steeds meer arbeidsongeschikten aan het werk of op weg naar werk.

Dat concluderen MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van een evaluatie over de WIA. De werkgeversorganisaties vinden de regeling succesvol. De inspanningen van werkgevers en werknemers om ziekteverzuim zo vroeg mogelijk aan te pakken en later arbeidsongeschiktheid te voorkomen, geven een steeds beter resultaat. Toch zijn er op bepaalde punten nog maatregelen nodig, zoals bij de groep Wga 80-100.

Van WAO naar WIA

Met de overgang van de WAO naar de WIA hebben werkgevers en werknemers de verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid volledig op zich genomen. Deze wet prikkelt werknemers om aan de slag te blijven of te gaan. Verwacht werd een instroom van 181.000 WIA'ers, terwijl er uiteindelijk 109.000 arbeidsongeschikten in 2010 instroomden. Ook de werkhervatting van de groep die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, laat een positieve trend zien. Tweederde is aan het werk. Voor de groep die nog niet aan het werk is, is ook aandacht: Werkgevers geven daar aandacht aan in de Stichting van de Arbeid.

Re-integratie

Om meer arbeidsongeschikten aan het werk te krijgen, is re-integratie bij een andere werkgever een belangrijk onderdeel van de WIA. Een no riskpolis in de eerste twee ziektejaren zou volgens MKB-Nederland en VNO-NCW  uitkomst bieden, om het zo voor een werkgever aantrekkelijker te maken om de werknemer al in deze periode in dienst te nemen.

Punt van aandacht: WGA

Een punt waar MKB-Nederland aandacht voor vraagt, is voor de mensen die bij de WIA-beoordeling voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard worden en een Werkhervatting Gedeeltelijk Ongeschikten-uitkering (WGA) ontvangen. Van deze groep mensen is driekwart namelijk voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt verklaard, een aantal dat drie keer zo hoog is dan verwacht. MKB-Nederland en VNO-NCW willen daarom meer inzicht in de cijfers.

Bron: MKB-Nederland

Auteur

Lenneke Arts