Senioren in je bedrijf

Hoe ga je hier mee om?

26 april 2012

Nederland vergrijst. In 2020 wordt verwacht dat één op de vijf Nederlanders 65 jaar of ouder is, in 2050 zelfs één op de vier. Het is dan ook goed mogelijk dat je als werkgever met senioren in je bedrijf te maken krijgt. Waar moet je rekening mee houden?

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Door de vergrijzing krijgen veel werkgevers op de werkvloer te maken met ouder wordend personeel. Het zal ook steeds moeilijker worden om geschikt jong personeel te vinden. Wees daarom zuinig op je personeel en investeer daarin. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid voorkomt afnemende motivatie en lagere productiviteit en voorkomt dat werknemers voortijdig ophouden met werken. Leeftijdsbewust personeelsbeleid maakt de organisatie aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt.

Subsidieregelingen

Bedrijven en branches kunnen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen doen voor projecten en experimenten die het makkelijker maken voor werknemers om ook op oudere leeftijd door te blijven werken. Deze regeling heet de Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid.

Premiekorting

Als werkgever hoefde je sinds 1 januari 2004 geen WAO basispremie meer te betalen voor nieuwe werknemers van 50 jaar of ouder. Deze premievrijstelling kwam er ook voor werknemers van 55 jaar of ouder die al in dienst waren. In december 2005 is de WAO vervangen door de WIA (De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De premiekorting oudere werknemers maakt nu onderdeel uit van de Regeling WFSV (Wet financiering sociale verzekeringen).  

In dienst nemen

Als je een werknemer in dienst neemt die 50 jaar of ouder is, had je vroeger recht op een premiekorting oudere werknemers. Deze regeling is gewijzigd. Individuele bedrijven kunnen geen aanvragen meer doen,  alleen brancheorganisaties en bedrijfstakken komen hier voor in aanmerking.

Extra vakantiedagen

Seniorenverlof, seniorenregeling of leeftijdsvakantiedagenregeling zijn vormen van het toekennen van extra vakantiedagen aan oudere werknemers. Zo willen bedrijven oudere werknemers ontlasten, hun gezondheid beschermen en hen motiveren om door te blijven werken en de uitstroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) beperken. 

Bevordering arbeidsdeelname

Sinds 1 mei 2004 is het verboden om onderscheid te maken op grond van leeftijd bij werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, scholing en ontslag. Alleen als er een goede reden is voor het maken van onderscheid op grond van leeftijd (een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’), is onderscheid naar leeftijd wel toegestaan. Lees voor meer informatie hier het artikel over gelijke behandeling.

Arbeidsomstandighedenbeleid

Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is belangrijk om de oudere werknemer gezond aan het werk te kunnen houden. In veel branches is geïnvesteerd in verbeteringen van het arbeidsomstandighedenbeleid. In arboconvenanten hebben overheid en sociale partners afspraken gemaakt over de aanpak van verzuim- en re-integratieproblematiek met extra aandacht voor de oudere werknemer.