9 vragen over het nieuwe ontslag

De veranderingen op ontslaggebied per 1 juli 2015

02 juli 2015

De regels voor ontslag zijn per 1 juli 2015 gewijzigd door de Wet werk en zekerheid. Weet jij hoe het zit? 9 vragen, 9 antwoorden over ontslag.

Kan ik een medewerker makkelijker ontslaan?

Nee. De voorwaarden voor ontslag blijven hetzelfde.

Kan ik ontslag via de kantonrechter nog vermijden?

Nee. Er zijn vaste regels voor de route die je moet volgen. Ontslag om bedrijfseconomische reden en langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld.

Blijft ontslag zo lang duren?

Nee, het gaat voortaan sneller. Het UWV moet ontslagaanvragen binnen vier weken afhandelen. De kantonrechter moet het ontslagverzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Eerder was de streefperiode respectievelijk binnen zes weken en binnen acht weken.

Kost ontslag mij geld?

Ja. In principe krijgt iedereen die minstens twee jaar heeft gewerkt en op initiatief van zijn werkgever zijn baan verliest een zogenoemde transitievergoeding. Het maakt niet uit of het ontslag via het UWV loopt of via de kantonrechter. En ook niet of de werknemer een vast contract had of een tijdelijk.

Transitievergoeding berekenen? Check onze tool.

Zijn er ook uitzonderingen?

Ja. Je hoeft geen transitievergoeding te betalen:

  • bij een dienstverband van minder dan twee jaar;

  • als de werknemer het ontslag aan zichzelf te wijten heeft;

  • als de werknemer bij het ontslag nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan twaalf uur per week werkte;

  • bij ontslag vanwege de Aow-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd;

  • als je bedrijf failliet gaat of om uitstel van betaling heeft verzocht, of als je als werkgever in de schuldsanering zit;

  • als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen:

  • als je een medewerker niet ontslaat, maar in onderling overleg het contract beëindigd door een vaststellingsovereenkomst. Je kunt dan in overleg een eventuele vergoeding afspreken.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De algemene regel is: eenderde maandsalaris per dienstjaar. En een half maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding mag maximaal 75.000 euro zijn. Of een jaarsalaris, als dat hoger is.

Telt je bedrijf minstens 25 werknemers? Dan betaal je voorlopig een hogere transitievergoeding aan werknemers van 50 of ouder die minstens tien jaar in dienst waren. Elk dienstjaar vanaf het 50-ste jaar kost dan een maandsalaris per dienstjaar. Deze overgangsregeling loopt tot 2020.

Transitievergoeding berekenen? Check onze tool.

Hoe reken ik dat uit?

Het bruto maandsalaris van de werknemer is het bruto uurloon vermenigvuldigd met het vaste aantal uren per maand. Is sprake van een oproepcontract? Dan wordt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand. Bestaat een deel van het loon uit stukloon of provisie? Dan geldt het gemiddelde dat hiervan per maand is ontvangen. Bij het bruto maandsalaris moeten de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering worden opgeteld. Ook ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee.

Maar als ik al kosten heb gemaakt voor mijn werknemer?

Kosten van outplacement of scholing mag je aftrekken van de transitievergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Zijn er tijdens het dienstverband kosten gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt? Dan mag je ze ook aftrekken. Maar alleen als de werknemer hiermee instemt.

En als ik niet kan betalen?

Kun je de transitievergoeding niet in één keer betalen omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan mag je in termijnen betalen.

Om kleinere mkb-bedrijven te ontlasten, komt er een overbruggingsregeling die loopt tot 2020. Heb je minder dan 25 werknemers en sta je er financieel slecht voor? Dan hoef je alleen een transitievergoeding te betalen over het dienstverband vanaf 1 mei 2013. Je moet je slechte bedrijfseconomische situatie wel bewijzen met jaarrekeningen over de drie voorafgaande jaren en met een prognose over de volgende zes maanden.

Infographic: de nieuwe ontslagroute

Foto: Freedigitalphotos.net by Zdiviv