Hoe deel ik verantwoordelijkheid met personeel?

Proportionele aansprakelijkheid en verdeling

25 januari 2013

Personeel heeft veel rechten, wat betekent dat er veel verantwoordelijkheid en plichten zijn voor jou. Er is echter een tendens dat de werknemer zelf meer verantwoordelijkheid krijgt.

Dat uit zich onder andere in de proportionele benadering: steeds meer wordt de verantwoordelijkheid gedeeld tussen werkgever en werknemer. In dit artikel worden beknopt de bevindingen besproken van een onderzoek van mevrouw Punt van de Universteit Utrecht over de ontwikkeling van de proportionele benadering in het arbeidsrecht.

Onderscheid vestigingsfase en omvangfase

Het is van belang een onderscheid te maken tussen de vestigingsfase, waar aansprakelijkheid wordt gevestigd, en de omvangsfase, waar de omvang van de schadevergoedingsplicht wordt geregeld. Proportionele aansprakelijkheid kan alleen betrekking hebben op de vestigingsfase. Toch is tevens gekeken naar de mogelijkheden voor een proportionele verdeling in de omvangsfase. Aansprakelijkheid en verdeling vallen samen onder de proportionele benadering

Onderscheid bedrijfsongevallen en bedrijfsziekten

In het arbeidsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsongevallen en bedrijfsziekten. Een voorbeeld van een bedrijfsongeval is een verwonding door een val van een bouwsteiger. Een voorbeeld van een bedrijfsziekte is rsi (muisarm).

Algemene grondslag

In het onderzoek komt Punt tot de conclusie dat het van belang is om dit onderscheid te handhaven. Proportionele benadering is namelijk niet houdbaar voor bedrijfsongevallen, maar wel voor beroepsziekten. De proportionele benadering bij bedrijfsongevallen is in strijd met het doel van het arbeidsrecht, namelijk de bescherming van de werknemer. Dit zou de werkgever kunnen ontmoedigen om een goede en veilige werkomgeving te bieden. Bij beroepsziekten is het mogelijk dat er meerdere mogelijke oorzaken zijn die niet alleen zijn gelegen in de werksfeer maar ook in de privésfeer. Zo zou een werknemer in zijn vrije tijd activiteiten kunnen ontplooien die (mede) hebben geleid tot rsi. Daarnaast is er een tendens richting meer eigen verantwoordelijkheid van werknemers: Een voorbeeld hiervan is de Wet Verbetering Poortwachter, waarin de werknemer expliciet wordt verplicht om medewerking te verlenen. De proportionele benadering ligt in lijn met deze ontwikkeling. Een algemene grondslag voor een proportionele benadering is dus aanwezig bij beroepsziekten, maar ontbreekt bij bedrijfsongevallen.

Concrete grondslag

Met concrete grondslag wordt bedoeld of er concreet wetsartikelen zijn die een proportionele benadering mogelijk maken. Het blijkt dat er wetteksten zijn die niet direct een grondslag voor proportionele aansprakelijkheid zijn, maar sluiten haar ook niet uit.

Vestigingsfase

Na een grondig onderzoek van de theorieën bleken vele theorieën niet houdbaar om tot proportionele aansprakelijkheid in het arbeidsrecht te komen. Proportionele aansprakelijkheid heeft dan ook geen juridische grondslag in het arbeidsrecht.

Omvangfase

In de omvangfase zijn er echter ook uitspraken die meer lijken aan te sluiten bij de leer van de toerekening naar redelijkheid. Daarnaast lijkt de Hoge Raad de reikwijdte van bestaande wetten uit te breiden met mogelijke oorzaken. De wet biedt dus wel degelijk een juridische

grondslag voor proportionele verdeling in het arbeidsrecht.

Conclusie

De wet biedt dus wel degelijk een juridische grondslag voor proportionele verdeling in het arbeidsrecht. Om terug te komen op de hoofdvraag is het antwoord hierop: nee, er is geen grondslag voor proportionele aansprakelijkheid in het arbeidsrecht. In de lijn met het doel, de functie en het onderscheid tussen bedrijfsongevallen en beroepsziekten is er wel een grondslag om tot een proportionele verdeling te komen. Dit is nu door de Hoge Raad uitsluitend aanvaard met betrekking tot bedrijfsziekte in relatie tot asbest, maar gezien de onderzoeksresultaten dient deze lijn te worden voortgezet voor RSI, psychische schade en burn-out.

Dit artikel is een bewerking van de samenvatting van het onderzoek ‘Eendagsvlieg? Of Toekomstperspectief?’ van Louise Punt, Advocaat bij De Koning Vergouwen Advocaten.